Tävlingsboken/Gula boken

Tävlingsboken/Gula boken, som är obligatorisk för distanshästar, är tänkt som ett hjälpmedel för ryttaren och andra inblandade för att få en helhetsbild av hur hästen klarar av sitt distanstävlande.

Tävlingsboken kostar 80 kronor. 

Tävlingsboken

Gula boken är obligatorisk att ha för alla svenska hästar som tävlar i distansritt, från och med clear round och längre klasser. Den ska alltid följa med hästen och är en historik över vilka tävlingar hästen deltagit i och hur det har gått för hästen på respektive tävling. Ett värdefullt dokument med andra ord.

Gula boken lämnas av ryttaren vid förbesiktningen för att besiktande veterinär ska ha möjlighet att se vad hästen tidigare gjort och om det eventuellt finns några anmärkningar som kan påverka den aktuella tävlingen. När boken lämnas är det ryttaren som ansvarar för att boken är ifylld med tävlingens namn / datum /klassen de ska delta i / och ryttarens namn.

I samband med förbesiktningen behålls gula böckerna i veterinärgrinden och när förbesiktningen är avklarad görs avstämning att samtliga böcker är inlämnade, innan de överlämnas till sekretariatet.

Under tävlingsdagen är det sedan sekretariatet som ansvarar för att gula boken fylls i med korrekta uppgifter för respektive häst, innan den återlämnas till ryttaren, en rimlig tid efter respektive ekipage kommit i mål, eller avslutat tävlingen på annat sätt.

Det som skrivits in i veterinärgrinden på hästens veterinärkort, ligger till grund för vad som skrivs in i boken. Vid uteslutning av häst ska den domare som tjänstgör i veterinärgrinden ha veterinärkortet, så snart veterinär/skrivare är färdig med sina noteringar. Det åligger domaren att göra den notering i nederkanten på veterinärkortet som sedan sekretariatsfunktionärerna ska skriva över i gula boken.

Om gula boken av någon anledning inte finns med på tävlingsplatsen åligger det domarna att försäkra sig om att boken fylls i korrekt inom en vecka efter tävling. Detta görs genom att be ryttaren sända boken direkt till namngiven domare för ifyllnad.

Det som ska föras in i boken är:

  • Är ekipaget godkänt eller ej godkänt. Om hästen blivit tilldelad BC (best condition) ska det om möjligt skrivas in.
  • Om ekipaget diskvalificerats under ritten ska orsaken anges samt även hur lång sträcka hästen avverkat i tävlingen. (Är viktigt för att kontrollera hästens viloperiod)
  • Har ekipaget brutit tävlingen på egen begäran ska det framgå och även hur lång sträcka som ridits. OBS att ekipaget endast kan bryta på egen begäran efter att hästen godkänts av veterinär.
  • Om hästen är utesluten av metaboliska orsaker som krävt akut invasiv behandling på tävlingsplatsen eller i anslutning till tävlingen, ska det framgå i gula boken där man ska hänvisa till det som veterinären skrivit in i hästens pass.
  • Den som för arrangerande klubbs räkning skriver i gula boken ska skriva sin namnteckning tydligt eller med namnförtydligande, så att det i efterhand går att kontakta vederbörande om det finns anledning till det.
  • I de fall mycket utrymme krävs för det som behöver skrivas går det utmärkt att skriva på fler rader.
  • I de fall tävlingen även innehåller FEI-klasser fyller sekretariatet i gula boken för de hästar som är godkända, medan boken skall fyllas i av "Foreign vet" när det gäller ej godkända eller behandlade hästar. Under sådana tävlingar förvaras hela tiden gula boken tillsammans med hästens FEI-pass och de återlämnas till ekipaget endast i samband med att hästen besiktas för hemgång. Vid längre tävlingsklasser ofta dagen efter tävlingen.

Så beställer du boken
Betala in beloppet motsvarande så många böcker du vill ha på Svenska Ridsportförbundets Bankgiro 167-5115. På inbetalningen anger du hästens/hästarnas fullständiga namn och licensnummer (om sådant finns), tävlingsbok samt objekt 3312/3609. Din adress kommer mad automatiskt från din bank. Du får boken hem i brevlådan inom två veckor.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta sport@ridsport.se


Senast uppdaterad: 2018-04-04
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons