Bilda en förening

   
Processen från att några hästintresserade går samman i en förening till dess att föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet.

En förening gör det möjligt att tillsammans utöva och utveckla ett intresse samt skapar samhörighet och gemenskap. Därför väljer många som ägnar sig åt ridsport att bilda en förening/ridklubb.

Föreningen bildas vid ett allmänt möte. Det betyder att initiativtagarna kallar till ett möte i syfte att bilda en förening om tillräckligt intresse finns. Det är viktigt att annonsera ut mötet så att alla som vill vara med kan delta. I kallelsen måste det vara tydligt att avsikten med mötet är att bilda en förening.

För att förbereda mötesdeltagarna kan förslag till dagordning och även förslag till stadgar sändas ut innan mötet. Utgå gärna från Svenska Ridsportförbundets typstadgar för föreningar (pdf)

Vid bildandemötet bör närvarolista upprättas. Denna kan också användas som röstlängd i de fall omröstning begärs. Initiativtagarna sköter normalt denna procedur fram tills mötet har valt mötesfunktionärer (dvs mötesordförande, sekreterare och justeringsmän/rösträknare).

Mötesordföranden har härefter till uppgift att lotsa deltagarna genom föredragningslistans punkter som bör vara minst följande:

 1. Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av protokollsekreterare
 4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 5. Fastställande av föredragningslista för mötet
 6. Fråga om bildande av föreningen (ska den bildas ja eller nej)
 7. Fastställande av stadgar för föreningen
 8. Fastställande av namn på föreningen
 9. Val av interimsstyrelse (ordf samt x antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet

När mötet har avverkat samtliga punkter på föredragningslistan är föreningen bildad. För att man ska vara säker på att det har gått rätt till är det viktigt att skriva ett protokoll. Av protokollet ska framgå vilka som varit närvarande samt vilka beslut som har fattats. Närvarolista och stadgar bör biläggas originalprotokollet. Självklart ska det av protokollet också framgå vilka som har valts att ingå i föreningens styrelse.

Viktigt att poängtera är att en allmännyttig förening med ett ideellt syfte leds av en styrelse utifrån antagna stadgar. Föreningens ändamål ska vara allmännyttigt och föreningens avkastning ska användas i den allmännyttiga verksamheten och får inte tillgodose enskilda medlemmars eller andra intressenters ekonomiska intressen. Den som äger och/eller driver ridverksamhet, dennes familjemedlemmar, nära släktingar eller direkta medarbetare får inte inneha någon post i styrelsen.

Ansökan till Svenska Ridsportförbundet

Medlemmarna i en förening blir starkare tillsammans. På samma sätt blir en förening starkare som medlem i ett specialidrottsförbund, som Svenska Ridsportförbundet. Förbundet företräder sina medlemsföreningar och skapar förutsättningar för ridsport i Sverige. Ett naturligt nästa steg för en nybildad förening är att ansöka om medlemskap i Svenska Ridsportförbundet.

Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet innebär även en tillhörighet till Riksidrottsförbundet (RF). RF är svensk idrotts paraplyorganisation med uppgift att stödja och leda sina 70 medlemsorganisationer i gemensamma frågor, och att företräda idrottsrörelsen gentemot politiker och myndigheter, nationellt och internationellt.

Det är också RF som ytterst administrerar medlemskapet och på RFs hemsida finns den digitala medlemsansökan inträde i förbundet.

Förprövning hos Distriktet

Ansökan skickas från ridsportförbundet centrala organisation till det ridsportdistrikt som föreningen kommer att tillhöra. Där sker en förprövning. Det innebär att distriktet granskar ansökningshandlingarna, sammanträffar med föreningens styrelse samt gör en noggrann granskning av den hästhållning, ridverksamhet, stallar, ridbanor, etc. som föreningen använder.

Besöken utförs av en särskilt sammansatt besöksgrupp, som utöver detta första besök kontinuerligt gör uppföljande besök på SvRFs medlemsanläggningar. Vid besök i de stallar föreningen använder förs protokoll, så kallade besöksprotokoll.

Ansökningshandlingarna tillsammans med distriktets utlåtande skickas sedan tillbaka till förbundets centrala kansli, där beslut om anslutning sker.

En god idé är att tidigt ta kontakt med ridsportdistriktet som ger stöd och svarar på frågor om anslutningen.

Hur fyller föreningen i den digitala blanketten?

Den digitala ansökan hittar du här

När den ska fyllas i behöver följande uppgifter/underlag finnas:

 • Organisationsnummer. I samband med RF-stämman 2009 beslutades att medlemsföreningar från och med den 1 januari 2011 måste inneha ett organisationsnummer. Ansökan om organisationsnummer görs hos Skatteverket. Ladda hem ansökan direkt från Skatteverkets hemsida
 • Föreningens namnoch kontaktuppgifter. Namn på idrottsförening bör inte innehålla orden ”förbund”, ”svenska”, ”läns”, ”distrikts” eller liknande eftersom dessa ord betecknar riks- eller regionalorganisation.
   - Namnet bör inte innehålla ordet ”sektion” då detta vanligtvis är beteckning på en underavdelning inom en förening. Inte heller bör ”allians” ingå i idrottsföreningens namn eftersom detta oftast är en beteckning på en lokal sammanslutning av flera föreningar.
  - Slutligen bör namnet utvisa att föreningen är en ideell idrottsförening d.v.s. ordet ”förening”, ”klubb”, ”sällskap” eller liknande bör finnas med i kombination med ordet ”idrott”, ”sport”, ”handboll”, ”ishockey” etc. Således godkännes inte t.ex. ”Bollsta Basket” men däremot ”Bollsta Basketbollklubb”. Namnet bör inte vara av den beskaffenhet att det väcker löje, anstöt eller obehag.
 • Ordförande i förening. Person- och kontaktuppgifter
 • Föreningens stadgar
 • Kopia av protokoll från bildande möte

Krav för medlemskap

För en anslutning till förbundet ska en förening möta de krav som gäller för medlemskap enligt Svenska Ridsportförbundets stadgar § 39. Föreningen har ett ansvar för en organisation, en verksamhet med hästar och människor, aktiva och ledare men är också en juridisk person med dess förpliktelser.

39 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RFs anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på grundval av RFs normalstadgar för idrottsföreningar.

2. Föreningen på sitt program har sådan verksamhet som administreras av förbundet.

3. Föreningen har förbundit sig att i sin verksamhet tillämpa de principer på vilka RFs normalstadgar för idrottsförening bygger.

4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.

5. Föreningen betalar de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.

6. Endast förening som uppfyller kravet på god hästhållning och god säkerhet för människor får antas som medlem.

7. Endast förening med minst 25 medlemmar kan antas.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden, RIN, enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

Medlem i SvRF

Genom sitt medlemskap i Svenska Ridsportförbundet får föreningen möjlighet att anmäla deltagare till kurser och utbildningar som förbundet arrangerar såväl centralt som regionalt. Förbundet tillhandahåller utbildnings- och informationsmaterial samt företräder medlemsföreningarna gentemot myndigheter, politiker och samhälle.

Medlemskapet ger en trygghet för medlemmarna i form av en Gemensam olycksfallsförsäkring. Försäkringen är gällande vid föreningens aktiviteter, vid aktiviteter i samarbete med föreningen och vid aktiviteter hos andra föreningar samt har ett utökat skydd för licensierade ryttare vid tävlingar arrangerade av Svenska Ridsportförbundet. Föreningens medlemmar är försäkrade även under enskild ridning och träning med häst. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.  Läs mer här

Föreningen får också ställa ut ryttarlicens. Från den 1 januari 2007 kan licens endast utställas av förening/klubb som under det föregående året har arrangerat eller varit medarrangör vid tävling. Här finns tips och information som är till stor hjälp för den nystartande ridklubben.

Varje förening betalar en årsavgift till Förbundet. Årsavgiften fastställs vid förbundsstämman. Klubben betalar också en årsavgift till sitt distrikt. Den avgiften kan variera både i storlek och beräkningssätt mellan olika distrikt.

Förutom att betala årsavgift förbinder sig föreningen att följa Svenska Ridsportförbundets och RFs stadgar och regelverk samt varje år skicka in de uppgifter om föreningen som förbundet efterfrågar.

Medlemskapet i Svenska Ridsportförbundet ger även tillhörighet till RF, som ger föreningen tillgång till:

 • En försäkring som ger ett grundskydd för föreningen. (RFs grundförsäkring)
 • Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stödet) som är avsett att stödja ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i föreningarna utgår för aktiviteter i föreningens regi.
 • IdrottOnline som är Riksidrottsförbundets (RF) datasystem för alla specialförbund och anslutna idrottsföreningar. Baspaketet i IdrottOnline Klubb omfattar såväl medlemsadministration som en egen hemsida och är kostnadsfritt för klubben.
 • Idrottslyftet - mer för fler är namnet på riksdagens satsning till idrottens barn- och ungdomsverksamhet.

Läs mer om ovanstående på RF:s hemsida

Välkommen medlem!


Senast uppdaterad: 2019-08-27

Ladda ner mer information

 1. Typstadgar_förening
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons