Domartorn och sekretariat vid Södra Umeå RF.
FOTO: Annica Bolme

Arrangörs PM

Tävlingsnyheter från distriktet och förbundet hittar du bäst under Nyheter och på SvRF:s hemsida.Tävlingstermin
Varje år i början av augusti måste önskemålen för lokal och regional tävling läggas in i TDB (Tävlingsdatabasen) och det görs av arrangörsklubben. Under höstesn arbetar sedan distriktets tävlingssektionen med att få en så bra tävlingstermin som möjligt för såväl ryttare/hästar som arrangörer, d v s spritt under året med så få kollisioner som möjligt. Efter Norrmötet, där den stäms av med övriga norrlandsdistrikt och grenledarträffen inom distriktet fastställs tävlingsterminen runt årsskiftet och tävlingarna blir då godkända i TDB..

Proposition
Propositionen görs numera direkt i TDB (Tävlingsdatabasen). Det finns bra manual för hur man gör.  Propositionerna godkänns sedan av distriktsgrenledarna direkt i TDB.

Anläggningsskiss
Numera ska anläggningsskiss medfölja propositionen för godkännande. Av skissen ska framgå avspärrningar, flöden av hästar - publik - fordon och transporter.

Nyckelpersoner
Gör klart med nyckelpersoner i god tid före tävlingen, s s tävlingsledare, domare, banbyggare,  veterinär,  resultatansvarig och  säkerhetsansvarig (checklista säkerhet inför tävling )

Massmedia
Arrangerande klubb sköter själva kontakten med massmedia inför sina tävlingar.

När anmälningstiden gått ut
Skriv meddelande till ryttare; ska finnas tillgänglig senast 5 dagar före tävlingen. Det ska bl a innehålla domare, överdomare, banbyggare och veterinär samt hästnummer, genom att t ex lägga ut häst/ponnyförteckning. 
Kolla i god tid upp att all utrustning fungerar t ex högtalaranläggning, kopiator, skrivare och dator.

Under tävlingen
Tävlingsledaren finns där för att hjälpa till att lösa de problem som uppstår under tävlingsdagen/dagarna och bör inte ha någon annan uppgift.
Ha gärna en uppdaterad lista med mobiler till alla ansvariga och domare.

Efter tävling
Skicka in resultaten till distriktet och för regional och högre även till SvRF. Vid lagtävlingar ska även nästa arrangör ha en resultatlista per omgång samt ställningen totalt. Glöm inte massmedia!  Det är viktigt att resultatlistorna är korrekt ifyllda. Markera placerade så de lätt urskiljs från övriga, samt vid sammanslagning för ponny ska även kategorier vara angivet. Resultat för dressyrklasser ska anges i procent.  Ange även namn och telefonnummer till resultatansvarig.

Överdomarrapporten
Gå igenom överdomarrapporten tillsammans med överdomaren och gör egna summeringar av tävlingen direkt när allt är i färskt minne. Överdomaren skickar själv in ett ex till distriktet direkt efter tävlingen.

Tävlingsavgift
Antalet utställda licenser föregående år utgör underlag för klubbarnas tävlingsavgift. Faktura kommer från distriktet i början av året direkt till klubbarna.

Inställande av tävling/klass
Distriktsgrenledaren måste meddelas och godkänna innan tävling eller klass får ställas in. När beslut om inställd tävling har tagits måste samtliga anmälda ryttare kontaktas och ev inbetald anmälningsavgift snarast återsändas.
Ansökan om att ställa in tävling.

Adresser
Adress och telefonnummer till distriktet hittar du längst ner på hemsidan och grenledarna hittar du under Tävlingssektionen.


Senast uppdaterad: 2013-10-25

Sponsorer

Annons