Distriktets roll - generellt basutbud

Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distriktVästerbottens

 • Demokrati
 • Kompetens
 • Resurser
 • Samarbete/samordning

Distriktens roll / Distriktens idé

Klubbarna är såväl distriktens som förbundets uppdragsgivare.
Uppdragen sköts i vissa fall på central nivå och i vissa fall på distriktsnivå.
Att vara samarbetsorganisation för klubbarna i sitt distrikt.
Att ta till vara klubbarnas intresse i samhället.
Att distriktet tar hänsyn till de behov som finns hos klubbarna.
Att distrikten är flexibla och anpassar sin verksamhet efter behovet.
Att distriktet genom utbildning, stöd och rådgivning ger klubbarna verktyg så att de kan bedriva en bra verksamhet för klubbens medlemmar.

Närhet till medlemmarna (klubbarna), lokalkännedom är en viktig förutsättning för en god kontakt med klubbarna.

UPPGIFTER FÖR DISTRIKTEN - BASUTBUD
Ett utbud som varje distrikt bör erbjuda klubbarna inom "sitt distrikt".

 • Utveckla ridsporten inom distriktet
  genom olika projekt
  Opinionsbildning
  Att ta upp och diskutera attityder och värderingar
 • Utbildning inom följande områden
  Fortbildning för verksamma instruktörer i distriktet
  Ledarutbildning - ULK, VULK, fortbildning för dem.
  Ridledarutbildning, fortbildning för dem.
  Ledarutbildning i barn- och ungdomsfrågor.
  Klubbstyrelseutbildning
  Utbildning i Hästhållning och hästkunskap, de olika ridsportgrenarna.
  Tävlingsfunktionärsutbildning upp till och med regionalnivå inom alla grenar.
  Handikappledarutbildning
  Utbildning i Ridskoleadministration och utvecklingsfrågor.
 • Uppsökande verksamhet
  Besöka klubbar och ridskolor i distriktet
  -Egentillsyn
  -Anslutningsärenden
  Ge klubbar och ridskolor råd och stöd.
 • Service / Administration
  Att administrera verksamheten i distriktet.
  Att registrera medlemsuppgifter (kan skötas centralt?)
 • Kunskapsförmedling
  Ha kunskap om, samt förmedla var klubbarna kan få spetskopetens inom olika områden på nationell nivå.
  Samordning av distriktets interna resurser (kompetenser).
 • Organisationskontakter
  Kontakter med idrottsförbundet och SISU.
 • Information
  Att genom hemsida, uppsökande verksamhet, träffar och utskick informera klubbarna i distriktet.
 • Tävling
  Att samordna tävlingsverksamheten i distriktet upp till och med regionalnivå.
  -granskning av propositioner
  -tävlingsterminer
  Att utbilda, stödja och engagera tävlingsarrangörer.
  Att sammanställa regler för DM, cuper och allsvenskan.
  Vid behov samordna träningar i de olika ridsportgrenarna.
 • Ungdom
  Stödja klubbarnas ungdomssektioner.
  Att bevaka ungdomarnas rätt och möjligheter att påverka verksamhet och aktiviteter på alla nivåer.
  Planera och genomföra aktiviteter för ungdomar i distriktet.
 • Barn - och ungdomsverksamhet
  Verka för att barn- och ungdomsverksamheten på ridskolorna/klubbarna bedrivs enligt riktlinjerna i "Ridsporten Vill".

Senast uppdaterad: 2011-10-20

Sponsorer

Annons