Du ansvarar för att din häst mår bra.

Vad säger lagen


Ansvaret för djurskyddet i Sverige ligger på Statens jordbruksverk i Jönköping. På deras webbplats www.sjv.se kan du söka efter den information du behöver för allt som gäller stallanläggning och djurskyddet i Sverige.

Så här säger jordbruksverket på sin hemsida om djurskyddet:

Det svenska djurskyddet
Människor har hållit husdjur för olika behov sedan urminnes tider. Medvetenheten om att dessa djur behöver skyddas på olika sätt är troligen lika gammal. Bestämmelserna i den svenska djurskyddslagen är grundade på etiska och kulturella värderingar om mänskliga skyldigheter och rättigheter gentemot djur. Den djurskyddslag som gäller idag fick sin grundläggande utformning 1988 och omfattar endast djur som hålls av människan.

Djurskyddslagen är förebyggande, målet är att så långt som möjligt förhindra att djur utsätts för lidande.

De lagar och föreskrifter som reglerar djurskyddet i Sverige är förutom djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt djurskyddsföreskrifter. Dessutom finns EU-förordningar och EU-direktiv som påverkar våra svenska djurskyddsregler.

Länsstyrelsen ansvarar för djurskyddskontrollen
Regering och riksdag har gjort bedömningen att det finns brister i den nuvarande offentliga kontrollen av djurskyddet. Kontrollen sköts inte på samma sätt i olika kommuner. Sverige har idag svårt att garantera att regelverket om offentlig kontroll efterlevs på djurskyddsområdet. Riksdagen har därför beslutat att djurskyddskontrollen ska flyttas från kommunerna till länsstyrelsen. Syftet är framförallt att bättre kunna styra, samordna och följa upp kontrollen i landet.

Överflyttningen ska vara klar 1 januari, 2009. Då kommer länsstyrelsen ha ansvaret för djurskyddskontrollen samt kontroll av foder och livsmedel i primärproduktionen.
 
Ansvaret vilar alltid på den enskilde djurhållaren och kontrollen för att lagen följs vilar på landets kommuner och länsstyrelser.

Vilket ansvar har Jordbruksverket?
Jordbruksverket är central myndighet för lagen. I uppdraget ingår att samordna och vägleda kommuner och länsstyrelsers djurskyddsarbete.


Senast uppdaterad: 2009-02-20

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons