Hästar ska hållas i en miljö där de ges möjlighet att bete sig naturligt.

Regler & Lagar


Om du håller på med hästar bör du känna till vilka lagar och förordningar som reglerar hästen. Du behöver inte kunna allt i detalj, men det är bra att veta var du ska leta om du behöver söka information.

Det finns flera olika lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar Sveriges djurhållning. Vi ska även rätta oss efter EU:s regler.

Lag
Den svenska djurskyddslagen som trädde i kraft 1988 (1988:534) beslutas av riksdagen och är en ramlag. De absolut viktigaste paragraferna som det är bra att känna till i denna lag är följande:

2§ Djur ska behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

4§ Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Lagen reglerar även avel, djurtransporter samt omhändertagande av hästen. Läs mer på www.sjv.se och sök vidare på lagar.

Förordning
Djurskyddsförordningen (1988:539) beslutas av regeringen och ställer bland annat krav på att ny- och ombyggnation av djurstallar ska förprövas. Förordningen förtydligar vad lagen menar med naturligt beteende. I förordningen regleras också vilka operativa ingrepp som får utföras utan att veterinär anlitas. Läs mer på www.sjv.se sök vidare på lagar.

Föreskrifter
Kraven i djurskyddsförordningen preciseras ytterligare i djurskyddsföreskrifterna www.sjv.se för häst /DFS 2007:6/L 101). Det är Statens Jordbruksverk som beslutar om dessa. Föreskrifterna innehåller bland annat utrymmeskrav och andra detaljregler för hästar. Du kan läsa mer på www.sjv.se. Sök vidare på djurskydd.

Allmänna råd
I anslutning till djurskyddsbestämmelserna utfärdade Djurskyddsmyndigheten allmänna råd. De syftar till att ytterligare förbättra djurskyddet. Om du ska bygga till eller bygga nytt kan du hitta information i de allmänna råden. De visar hur du på lämpligaste sätt ska bete dig i vissa situationer för att uppfylla vad som står i djurskyddsbestämmelsernas paragrafer.

EG-förordningen
Det finns även EG-förordningar som berör häst, främst om hur hästen ska skyddas vid transport. Läs mer på www.sjv.se sök ”Rådets förordning om skydd av djur under transport 1/2005”.

Om du har frågor
Om du funderar på olika frågor som rör hästen kan du börja med att kontakta någon hästkunnig person i ditt stall eller på din ridklubb. Du kan också kontakta ditt ridsportdistrikt som kan rekommendera duktiga och sakkunniga personer som kan hjälpa dig.

Lista med kontaktuppgifter till distrikten


Senast uppdaterad: 2009-02-20

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Samarbetspartner

Annons