2019-01-23

Vi kommer från och med nummer 3 2019 av Häst&Ryttare att använda ett reviderat prenumerationsregister för att skicka ut tidningen.

För föreningarna innebär det att de måste logga in i IdrottOnline och ge förbundet centralt tillåtelse att läsa föreningens medlemsregister. Vi har informerat om detta flera gånger sedan förra året och ett stort tack till de som hjälpt oss med det hittills.

 

Vad som inte tydligt framgått i informationen är att för varje medlem som vill ha tidningen måste en ruta klickas i som säger Ja tack till Häst&Ryttare.
Vi använder idrottens IT-system IdrottOnline för prenumerationsregistret och för att listan med prenumeranter ska bli komplett måste ett ja anges.

HÄR finns en pdf med information om hur föreningen går till väga i IdrottOnline. Håll koll på de gulmarkerade avsnitten och orden.

Om du saknar nummer 3 av Häst&Ryttare i september kolla med förening att ni finns med i prenumerationsregistret.
Frågor från föreningar och enskilda skickas till info@hastryttare.se

  

 

2019-01-23

Nya rutiner för prenumeranter

Häst&Ryttares prenumerationsregister byter hemvist. Svenska Ridsportförbundets medlemstidning Häst&Ryttare skickas kostnadsfritt till alla hushåll där det finns minst en medlem i en förening ansluten till förbundet.  

Från och med den 1 november 2018 kommer prenumerationsregistret för enskilda medlemmar att hämtas från idrottens IT-system, IdrottOnline.
Prenumerationsregistret har sedan några år tillbaka i hanterats i Ridsportportalen och adressuppgifter har hämtats där inför varje utgåva av Häst&Ryttare.

För de föreningar som uppdaterat sitt medlemsregister i Ridsportportalen innebär förändringen att uppdateringar hädanefter ska göras i IdrottOnline.
Det medlemsregister som finns i Ridsportportalen går att flytta över till IdrottOnline, du behöver alltså inte skriva in alla medlemmar en gång till. Hur det går till finns i kort sammanfattning nedan, och en längre instruktion finns på ridsport.se.

För de föreningar som redan uppdaterar sitt medlemsregister i IdrottOnline betyder prenumerationsregistrets nya hemvist ingen ändring i rutinerna.

För den enskilde medlemmen är det fortfarande så att adressändring eller frågor angående utebliven tidning i första hand sker till föreningen. Om din adress finns i föreningens medlemsregister, och du ändå inte får någon tidning, skicka en e-post till info@hastryttare.se

Godkänn hantering av uppgifter
När vi flyttar prenumerationsregistret är det viktigt att föreningen i IdrottOnline ger Svenska Ridsportförbundet minst läsmöjligheter av föreningens uppgifter.
Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.

I och med GDPR har Riksidrottsförbundet lagt in tre nivåer för föreningen att välja på när det gäller deras medlemsuppgifter.
Default-läge, dvs förinställt läge för föreningen, är att uppgifterna är förbehållna föreningen och ingen annan.
Alternativ två är ge det förbund föreningen är anslutet till läsrättigheter, och det är tillräckligt för att prenumerationsregistret ska fungera.

Information från RF
"Behöver föreningar/förbund teckna personuppgiftsbiträdesavtal för användadet av IdrottOnline?
Det behövs inte skrivas några separata avtal mellan idrottsföreningar, specialidrottsförbund och RF/SISU för användandet av IdrottOnline. Detta då Datainspektionens beslutat att RF, specialidrottsförbund och respektive idrottsförening är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen inom IdrottOnline.
Däremot kan det behöva tecknas avtal med externa leverantörer som hanterar era personuppgifter." https://www.rf.se/Personuppgifter/vanligafragor/

  

Efter 1 november 2018 – det här behöver du ha koll på

Medlemsuppgifter
Det går att exportera medlemsuppgifter i Ridsportportalen till Excel. Under fliken Medlemmar finns en flik som heter Export:
• Fyll i Urval och Data
• Klicka på den gula knappen Exportera.

Prenumerationsregister Häst & Ryttare
Prenumerationsregistret kommer från och med 1 november 2018 att hämtas från IdrottOnline. För att vara säker på att föreningens medlemmar får tidningen behöver ni uppdatera IdrottOnline samt ge Svenska Ridsportförbundet tillgång till uppgifterna.
Uppdatering
För att uppdatera medlemsuppgifter i IdrottOnline finns möjlighet att importera uppgifter från en excelfil. Det finns två vägar att gå:
1. Ladda ner mallen för importfil, fyll i uppgifterna och laddar sedan upp filen genom att importera.
2. Använd en befintlig Excelfil från Ridsportportalen, något annat medlemssystem eller från Idrottonline. Filen måste innehålla alla efterfrågande/krävande kolumner och kolumnnamnen måste vara exakt detsamma som i mallen från IdrottOnline.
Mer information och kontaktuppgifter till support

Godkänn hantering av uppgifter
Under Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.

Avtalet med Ridsportportalen är avslutat och samarbetet kommer att upphöra den 31 oktober. I Ridsportportalen hanteras, förutom, prenumerationsregistret också besöksprotokollet och vissa föreningar har dokument sparade i systemet.
Mer information om hur föreningen hanterar sina dokument och vad som händer med besöksprotokollet finns i korthet HÄR, och mer information finns på ridsport.se samt i nyhetsbrev till föreningarna.  

  

Omslag 3 2019
puff-expertsvar

Träning för ryttare

Ridövningar

puff-boktips2

Nytt från förbundet