Utbildningsansvarigs uppgifter

Som utbildningsansvarig har DU en nyckelroll i din förening!
Utbildning av medlemmar är en förutsättning för klubbens framgång och fortsatta verksamhet.
Tillsammans med instruktörerna/ridskolechefen, ungdomssektionen, tävlingssektion med flera kan du bilda en "utbildningskommitté" som gemensamt arbetar med föreningens hela utbildningsverksamhet. Lycka till i din nyckelroll!

Vilken utbildning?
Inventera behovet av utbildning hemma på klubben. Var lyhörd för medlemmarnas/ledarnas önskemål. Därefter kan du erbjuda ett utbildningsutbud som det finns behov och intresse för i just din klubb. Anordna (så långt det är möjligt) utbildning för ALLA medlemmars behov. Glöm inte ridskoleryttarna! Ta initiativ till nya kurser & studiecirklar inom klubben.

Hur gör jag en planering?
Planera klubbens kurser/cirklar i god tid! Gör en grovplanering årsvis samt en detaljerad planering terminsvis. Till planeringen skall också finnas en kursbudget där kostnad för den tänkta utbildningsplanen förs in. En kalkyl skall finnas för såväl den interna som den externa utbildningen. Då är det lättare att se hur mycket pengar som behöver avsättas för utbildning under året och lättare att ansöka om olika utbildningsbidrag.

Styrelsens ansvar
På varje styrelsemöte skall det på dagordningen finnas en fast punkt som heter utbildning. Där skall du i egenskap av utbildningsansvarig fortlöpande rapportera om utbildningen i klubben. Styrelsen beslutar sedan gemensamt om utbildningsplan, budget och eventuella åtgärder i samband med utbildning.

Information till medlemmarna
Information om utbildning kan göras på många olika sätt, ex genom klubbtidning, medlemsblad, anslagstavla, hemsida etc. Det är viktigt att DU finner ett sätt som är lämpligt och passar dig och din klubb. Många gånger kan personlig kontakt med tänkbara intresserade i din klubb vara det bästa sättet att informera om kurser. På distriktets hemsida kan du se vilka kurser som är aktuella samt även utbildningsplan över hela året. Utbildningsplanen fylls på fortlöpande under året.

Utbildningsbidrag/Ledarutbildningsbidrag
I vissa kommuner kan man söka bidrag till utbildning av klubbens ledare och funktionärer. Tag genom Fritidsnämnden (el motsvarande) reda på vad som gäller i just din kommun.

Lokalt aktivitetsstöd
Se till att LOK-stödsrapportering sker för utbildningsverksamheten. Tag kontakt med Fritidsnämnden i din kommun och ta reda på om/hur LOK-stöden fungerar i din kommun (skillnader vad gäller regler/summor i de kommunala bidragen kan finnas. Vissa kommuner har tagit bort det kommunala LOK-stödet och ersatt det med andra typer av bidrag).

LOK-stöd söks två gånger per år. Ansökan skall lämnas till kommunens Fritidsnämnd (för den ev kommunala delen) samt göras via Klubben Online (för den statliga delen). Regler för det statliga LOK-stödet finns på RFs hemsida. För den kommunala delen kan särskilda regler finnas (t.ex andra åldersgränser).

OBS! Även om kommunen tagit bort det kommunala LOK-stödet kan klubben alltid söka den statliga delen av LOK-stödet. Man kan däremot INTE söka LOK-stöd och samtidigt rapportera en aktivitet/utbildning som studiecirkel, kulturarrangemang, barnkultur etc.

Idrottslyftet
Det går att söka pengar via Idrottslyftet till olika projekt inom klubben. För mera information se SvRFs samt RFs hemsida.

Stiftelser/fonder
Det finns en mängd olika stiftelser/fonder ur vilka man kan söka olika bidrag till föreningen. Varje kommun kan ge upplysningar om lokala  och rikstäckande fonder. Finns även i boken "Fonder & stipendier i Sverige". (ISBNN-91-971512-89)

Registrering
För någon form av kartotek/registrering av ledare som går/gått kurs. Detta kan göras enkelt genom ex.vis kartotekskort, listor i en pärm eller i datorfil. Norrbottens RF har också ett centralt register över alla sina kurser och elever.

Redovisning av kursverksamhet
Vid årets slut görs en sammanställning över den kursverksamhet som under året varit i klubben. Den redovisningen ligger sedan till grund för nästa års kursbudget. Redovisningen skall alltid återfinnas i klubbens verksamhetsberättelse. Kursplaneringen bör sedan ingå i klubbens verksamhetsplan för kommande år.

SISU Idrottsutbildarna
Håll kontakt med SISU Idrottsutbildarna som är Ridsportförbundets studieförbund. Vilka studiecirklar, kulturarrangemang samt barnkulturaktiviteter kan vara aktuella? SISU har även regelbundet olika utbildningar för ledare och aktiva.

 

Hemträsket aug15

 

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad: 2016-03-30

Sponsorer

Annons